Steel Division Wiki
Advertisement

Snayperi is a Soviet Recon unit in Steel Division II.

Background[]

Available Transports[]

184-ya Strelkovy 358-ya Strelkova Div 26-ya Gvard. Strelkovy 44-ya Gvard. Strelkovy 84-ya Gvard. Strelkovy 97-ya Gvard. Strelkovy Podv. Gruppa Tyurina 3-ya VDV Podv. Gruppa Fedyunkina
BA-20 8 8 6
M2 12 18
ZiS-42 12 12 12
Dzhip 50 50 50 50 50 50 100 50 50
M3A1 Razvedka 36 36 36 36 9
WLA 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Studebekker 200 250 250 250 160
WC52 (Sov) (SD2) 12 12 12 12 12
WC52 Doushka 20 4 4 4
ZiS-5V 80
Voroshilovets 8

Strategy[]

Click here to add a strategy!

Advertisement