Steel Division Wiki
Advertisement


Mot. Razvedka is a Soviet Recon unit in Steel Division II.

Background[]


Available Transport[]

184-ya Strelkovy 358-ya Strelkova Div Podv. Gruppa Tyurina Podv. Gruppa Bezuglogo Podv. Gruppa Vyborg 26-ya Gvard. Strelkovy 44-ya Gvard. Strelkovy 84-ya Gvard. Strelkovy 2-ya Gvard. Tankovy Korpus 3-ya Gvard. Tankovy Korpus 29-ya Tankovy Korpus 3-ya Gvard. Mechanizi. Korpus
BA-10M BTR 10 6
Carrier 12
M2 12 12 12 6 35 12 50 50 50 12
ZiS-42 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12
Dzhip 50 100 100 50 95 50 50 50 100 100 60
M3A1 Razvedka 12 12 9 9 20 36 36 36 9 9 9 12
Studebekker 200 200 160 150 250 250 250 300 300 300 200
WC52 12 12 12 12 12 12 12 24 24 24 24
ZiS-5V 80 80 80 30 100 100 100 50
Voroshilovets 24 24 8
Ganomag 250 6
Ganomag 251 6

Strategy[]

Click here to add a strategy!

Advertisement