Steel Division Wiki
Advertisement

Konnaya Razvedka is a Soviet Recon unit in Steel Division II.

Background[]

Available Transport[]

126-y L. Gornostrelkovy Korpus 184-ya Strelkovy 358-ya Strelkova Div 26-ya Gvard. Strelkovy 44-ya Gvard. Strelkovy 84-ya Gvard. Strelkovy Podv. Gruppa Tyurina Podv. Gruppa Bezuglogo Podv. Gruppa Fedyunkina
M2 8
Studebekker 200 200 200 250 250 250 160 150 200
Voroshilovets 24 24 8
ZiS-5V 80 50 80

Strategy[]

Click here to add a strategy!

Advertisement