Steel Division Wiki
Advertisement

This page covers the detailed unit breakdowns for the Bobruisk Campaign.

Allies[]

Hq armygroup.png
Army Group
Hq army.png
Army
Hq corps.png
Corps
Hq division.png
Division
Hq regiment.png
Regiment
Battalion Companies
2-y Byelorusskiy Front 3-ya Armiya 29-y Tank. Korpus Shtab Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★★

3 x WLA DP ★★

3 x Saperi (Studebekker)★★

8 x Studebekker Snab. ★★

2 x Po-2 Recon Plane ★★

Rota Eskortovaniya

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★★

4 x Gvardyia (Studebekker) ★★

3 x Emcha ★★

Katyush Gruppa

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V) ★

8 x BM-31-12 Andryusha

3 x ZiS-5V Doushka

121-y Gv. Saperniy Bat. Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★★

1 x Gv. Pz.Schreck (WLA) ★★

4 x Studebekker Snab. ★★

1-ya Rota

1 x Saperi Komroti (Dzhip) ★★

6 x Saperi (ZiS-5V) ★★

3 x Saperi (PPSh) (WC52 Doushka) ★★

2-ya Rota

1 x Saperi Komroti (Dzhip) ★★

6 x Saperi (ZiS-5V) ★★

3 x Saperi (PPSh) (WC52 Doushka) ★★

3-ya Rota

1 x Saperi Komroti (Dzhip) ★★

6 x Saperi (ZiS-5V) ★★

3 x Saperi (PPSh) (WC52 Doushka) ★★

216-y Zen. Art. Polk Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★★

2 x Studebekker Snab. ★★

1-ya Gruppa

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V) ★

12 x Zen. Art. 37mm (ZiS-42) ★

2 x Studebekker Snab.

2-ya Gruppa

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V) ★

12 x GAZ-AAA Maxim 4M

2 x Studebekker Snab.

3-ya Gruppa

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V) ★

8 x ZiS-5V Doushka

2 x Studebekker Snab.

1455-y SAP Rota Komandovaniya

1 x M2 Kombat ★★

2 x Saperi (Studebekker) ★★

4 x Studebekker Snab. ★★

Bronirovannaya Gruppa

4 x SU-76M Komroti

13 x SU-76M

1508-y SAP Rota Komandovaniya

1 x M2 Kombat ★★

2 x Saperi (Studebekker) ★★

4 x Studebekker Snab. ★★

Bronirovannaya Gruppa

4 x SU-76M Komroti

13 x SU-76M

36-y OGTTP Rota Komandovaniya

1 x M2 Kombat ★★

3 x Razvedka (M3A1 Razvedka) ★★

3x Saperi (Studebekker) ★★

1 x IS-2 obr.1943 ★★

Bronirovannaya Gruppa

2 x IS-2 Komroti

12 x IS-2 obr.1943

6 x IS-2 obr. 1944

Rota Avtomatchikov

1 x Avto. Komroti (Dzhip) ★

9 x Avtomatchiki (Studebekker) ★

90-y Motocikl. Bat. Rota Komandovaniya

1 x BASh-64 ★★

1 x WLA Kombat ★★

10 x Ognemetchiki (WLA) ★★

2 x Saperi (Studebekker) ★★

4 x WLA PM-37 ★★

4 x Studebekker Snab.

Bronetankovaya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

9 x BA-10M

Rota Motociklistov

1 x WLA Komroti

5 x WLA DP

10 x Dozor (WLA) ★

Mekh. Rota

1 x WLA Komroti

9 x Razvedka (M2) ★

Tankovaya Rota

1 x Valentine Komroti

9 x Valentine IX

108-ya Gv. Tank. Brig. Shtab Rota Komandovaniya

1 x M2 Kombat ★★

4 x Razvedka (M2) ★★

4 x WLA DP ★★

3 x Dozor (BA-64B) ★★

3x Saperi (Studebekker) ★★

3 x T-34/85 obr. 1943 ★★

4 x ZiS-3 76.2mm (M2) ★★

4 x Studebekker Snab. ★★

1-y Batal'on

2 x T-34/85 Komroti

18 x T-34/85 obr. 1943

2-y Batal'on

2 x T-34/85 Komroti

18 x T-34/85 obr. 1943

3-y Batal'on

2 x T-34/85 Komroti

18 x T-34/85 obr. 1943

Desant Rota

1 x Tanko. Komroti

9 x Tankodesantniki

108-y Gv. MSB. Rota Komandovaniya

1 x M3A1 Kombat ★★

3 x Razvedka (M2) ★★

2 x Studebekker Snab. ★★

1-ya Rota Avtomatchikov

1 x Avto. Komroti (Dzhip) ★

9 x Mot. Avtomatchiki (M3A1 Razvedka) ★

2 x SG-43 (Dzhip) ★

2-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

9 x Gvardyia (Studebekker) ★

2 x SG-43 (Dzhip) ★

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V) ★

3 x ZSU M17

4 x M-42 45mm (Dzhip) ★

3 x Gran. M-37 82mm (Dzhip) ★

23-ya Tank. Brig. Shtab Rota Komandovaniya

1 x M2 Kombat ★★

4 x Razvedka (M2) ★★

4 x WLA DP ★★

3 x Dozor (BA-64B) ★★

3x Saperi (Studebekker) ★★

3 x T-34/85 obr. 1943 ★★

4 x ZiS-3 76.2mm (M2) ★★

4 x Studebekker Snab. ★★

1-y Batal'on

2 x T-34/85 Komroti

18 x T-34/85 obr. 1943

2-y Batal'on

2 x T-34/85 Komroti

18 x T-34/85 obr. 1943

3-y Batal'on

2 x T-34/85 Komroti

18 x T-34/85 obr. 1943

Desant Rota

1 x Tanko. Komroti

9 x Tankodesantniki

23-y Gv. MSB Rota Komandovaniya

1 x M3A1 Kombat ★★

3 x Razvedka (M2) ★★

2 x Studebekker Snab. ★★

1-ya Rota Avtomatchikov

1 x Avto. Komroti (Dzhip) ★

9 x Mot. Avtomatchiki (M3A1 Razvedka) ★

2 x SG-43 (Dzhip) ★

2-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

9 x Gvardyia (Studebekker) ★

2 x SG-43 (Dzhip) ★

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V) ★

3 x ZSU M17

4 x M-42 45mm (Dzhip) ★

3 x Gran. M-37 82mm (Dzhip) ★

8-ya MSBr Shtab Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★★

9 x Mot. Avtomatchiki (M3A1 Razvedka) ★★

10 x Studebekker Snab. ★★

Razved. Rota

1 x WLA Kombat

3 x WLA DP

6 x BA-64B

6 x Razvedka (M2) ★

3 x Mot. Razvedka (Dzhip)★

Rota Avtomatchikov

1 x Avto. Komroti (Dzhip) ★

9 x Avtomatchiki (Studebekker) ★

Rota Sapernaya

1 x Saperi Komroti (Dzhip) ★

6 x Saperi (Studebekker) ★

3 x Saperi (PPSh) (WC52 Doushka) ★

Minometnaya Rota

1 x Vzvod Upr. (Studebekker) ★

6 x Gran. M-37 82mm (Studebekker) ★

4 x Gran. PM-38 120mm (Studebekker) ★

Zenitnaya Rota

1 x Vzvod Upr. (Studebekker) ★

6 xZiS-5V Doushka

Artilleriskaya Gruppa

1 x Vzvod Upr. (Studebekker) ★

1 x Artillerist (Studebekker) ★

12 x F-22 76.2mm (Studebekker) ★

I./8-ya MSBr Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★★

3 x Avtomatchiki (Studebekker) ★★

3 x Saperi (Studebekker)

6 x PTRS-41 (Dzhip) ★★

2 x Studebekker Snab. ★★

1-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

6 x Gvardyia (Studebekker) ★

6 x Gvardyia (DP) (Studebekker) ★

1 x SG-43 (Dzhip) ★

2-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

6 x Gvardyia (Studebekker) ★

6 x Gvardyia (DP) (Studebekker) ★

1 x SG-43 (Dzhip) ★

3-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

6 x Gvardyia (Studebekker) ★

6 x Gvardyia (DP) (Studebekker) ★

1 x SG-43 (Dzhip) ★

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (Dzhip)

4 x M-42 45mm (Dzhip)

3 x Gran. M-37 82mm (Studebekker)

II./8-ya MSBr Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★★

3 x Avtomatchiki (Studebekker) ★★

3 x Saperi (Studebekker)

6 x PTRS-41 (Dzhip) ★★

2 x Studebekker Snab. ★★

1-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

6 x Gvardyia (Studebekker) ★

6 x Gvardyia (DP) (Studebekker) ★

1 x SG-43 (Dzhip) ★

2-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

6 x Gvardyia (Studebekker) ★

6 x Gvardyia (DP) (Studebekker) ★

1 x SG-43 (Dzhip) ★

3-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

6 x Gvardyia (Studebekker) ★

6 x Gvardyia (DP) (Studebekker) ★

1 x SG-43 (Dzhip) ★

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (Dzhip)

4 x M-42 45mm (Dzhip)

3 x Gran. M-37 82mm (Studebekker)

III./8-ya MSBr Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★★

3 x Avtomatchiki (Studebekker) ★★

3 x Saperi (Studebekker)

6 x PTRS-41 (Dzhip) ★★

2 x Studebekker Snab. ★★

1-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

6 x Gvardyia (Studebekker) ★

6 x Gvardyia (DP) (Studebekker) ★

1 x SG-43 (Dzhip) ★

2-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

6 x Gvardyia (Studebekker) ★

6 x Gvardyia (DP) (Studebekker) ★

1 x SG-43 (Dzhip) ★

3-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

6 x Gvardyia (Studebekker) ★

6 x Gvardyia (DP) (Studebekker) ★

1 x SG-43 (Dzhip) ★

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (Dzhip)

4 x M-42 45mm (Dzhip)

3 x Gran. M-37 82mm (Studebekker)

95-ya Tank. Brigada Shtab Rota Komandovaniya

1 x M2 Kombat ★★

4 x Razvedka (M2) ★★

4 x WLA DP ★★

3 x Dozor (BA-64B) ★★

3x Saperi (Studebekker) ★★

3 x T-34/85 obr. 1943 ★★

4 x ZiS-3 76.2mm (M2) ★★

4 x Studebekker Snab. ★★

1-y Batal'on

2 x T-34/85 Komroti

18 x T-34/85 obr. 1943

2-y Batal'on

2 x T-34/85 Komroti

18 x T-34/85 obr. 1943

3-y Batal'on

2 x T-34/85 Komroti

18 x T-34/85 obr. 1943

Desant Rota

1 x Tanko. Komroti

9 x Tankodesantniki

95-y MSB Rota Komandovaniya

1 x M3A1 Kombat ★★

3 x Razvedka (M2) ★★

2 x Studebekker Snab. ★★

1-ya Rota Avtomatchikov

1 x Avto. Komroti (Dzhip) ★

9 x Mot. Avtomatchiki (M3A1 Razvedka) ★

2 x SG-43 (Dzhip) ★

2-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

9 x Gvardyia (Studebekker) ★

2 x SG-43 (Dzhip) ★

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V) ★

3 x ZSU M17

4 x M-42 45mm (Dzhip) ★

3 x Gran. M-37 82mm (Dzhip) ★

65-ya Armiya 1-y Gv. Tank. Korpus Shtab Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★

3 x WLA DP

3 x Saperi (Studebekker)★

8 x Studebekker Snab.

2 x Po-2 Recon Plane

Rota Eskortovaniya

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

4 x Gvardyia (Studebekker) ★

3 x Emcha

Katyush Gruppa

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V) ★

8 x BM-31-12 Andryusha

3 x ZiS-5V Doushka

455-y Minem. Polk

3 x Vzvod Upr. (ZiS-5V)

36 x Gran. PM-38 120mm (Studebekker)

4 x Studebekker Snab.

121-y Gv. Saperniy Bat. Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★★

1 x Gv. Pz.Schreck (WLA) ★★

4 x Studebekker Snab. ★★

1-ya Rota

1 x Saperi Komroti (Dzhip) ★★

6 x Saperi (ZiS-5V) ★★

3 x Saperi (PPSh) (WC52 Doushka) ★★

2-ya Rota

1 x Saperi Komroti (Dzhip) ★★

6 x Saperi (ZiS-5V) ★★

3 x Saperi (PPSh) (WC52 Doushka) ★★

3-ya Rota

1 x Saperi Komroti (Dzhip) ★★

6 x Saperi (ZiS-5V) ★★

3 x Saperi (PPSh) (WC52 Doushka) ★★

80-y Zen. Art. Polk. Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★★

2 x Studebekker Snab. ★★

1-ya Gruppa

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V) ★

12 x Zen. Art. 37mm (ZiS-42) ★

2 x Studebekker Snab.

2-ya Gruppa

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V) ★

12 x GAZ-AAA Maxim 4M

2 x Studebekker Snab.

3-ya Gruppa

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V) ★

8 x ZiS-5V Doushka

2 x Studebekker Snab.

13-y Gv. Motocikl. Bat Rota Komandovaniya

1 x BASh-64 ★★

1 x WLA Kombat ★★

10 x Ognemetchiki (WLA) ★★

2 x Saperi (Studebekker) ★★

4 x WLA PM-37 ★★

4 x Studebekker Snab.

Bronetankovaya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

9 x BA-10M

Rota Motociklistov

1 x WLA Komroti

5 x WLA DP

10 x Dozor (WLA) ★

Mekh. Rota

1 x WLA Komroti

9 x Razvedka (M2) ★

Tankovaya Rota

1 x Valentine Komroti

9 x Valentine IX

1001-y SAP Rota Komandovaniya

1 x M2 Kombat ★★

2 x Saperi (Studebekker) ★★

4 x Studebekker Snab. ★★

Bronirovannaya Gruppa

4 x SU-76M Komroti

13 x SU-76M

1001-y SAP Rota Komandovaniya

1 x M2 Kombat ★★

2 x Saperi (Studebekker) ★★

4 x Studebekker Snab. ★★

Bronirovannaya Gruppa

4 x SU-76M Komroti

13 x SU-76M

1-ya Gv. MSBr Shtab Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★★

9 x Mot. Avtomatchiki (M3A1 Razvedka) ★★

10 x Studebekker Snab. ★★

Razved. Rota

1 x WLA Kombat

3 x WLA DP

6 x BA-64B

6 x Razvedka (M2) ★

3 x Mot. Razvedka (Dzhip)★

Rota Avtomatchikov

1 x Avto. Komroti (Dzhip) ★

9 x Avtomatchiki (Studebekker) ★

Rota Sapernaya

1 x Saperi Komroti (Dzhip) ★

6 x Saperi (Studebekker) ★

3 x Saperi (PPSh) (WC52 Doushka) ★

Minometnaya Rota

1 x Vzvod Upr. (Studebekker) ★

6 x Gran. M-37 82mm (Studebekker) ★

4 x Gran. PM-38 120mm (Studebekker) ★

Zenitnaya Rota

1 x Vzvod Upr. (Studebekker) ★

6 xZiS-5V Doushka

Artilleriskaya Gruppa

1 x Vzvod Upr. (Studebekker) ★

1 x Artillerist (Studebekker) ★

12 x F-22 76.2mm (Studebekker) ★

I./1-ya Gv. MSBr Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★★

3 x Avtomatchiki (Studebekker) ★★

3 x Saperi (Studebekker)

6 x PTRS-41 (Dzhip) ★★

2 x Studebekker Snab. ★★

1-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

6 x Gvardyia (Studebekker) ★

6 x Gvardyia (DP) (Studebekker) ★

1 x SG-43 (Dzhip) ★

2-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

6 x Gvardyia (Studebekker) ★

6 x Gvardyia (DP) (Studebekker) ★

1 x SG-43 (Dzhip) ★

3-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

6 x Gvardyia (Studebekker) ★

6 x Gvardyia (DP) (Studebekker) ★

1 x SG-43 (Dzhip) ★

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (Dzhip)

4 x M-42 45mm (Dzhip)

3 x Gran. M-37 82mm (Studebekker)

II./1-ya Gv. MSBr Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★★

3 x Avtomatchiki (Studebekker) ★★

3 x Saperi (Studebekker)

6 x PTRS-41 (Dzhip) ★★

2 x Studebekker Snab. ★★

1-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

6 x Gvardyia (Studebekker) ★

6 x Gvardyia (DP) (Studebekker) ★

1 x SG-43 (Dzhip) ★

2-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

6 x Gvardyia (Studebekker) ★

6 x Gvardyia (DP) (Studebekker) ★

1 x SG-43 (Dzhip) ★

3-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

6 x Gvardyia (Studebekker) ★

6 x Gvardyia (DP) (Studebekker) ★

1 x SG-43 (Dzhip) ★

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (Dzhip)

4 x M-42 45mm (Dzhip)

3 x Gran. M-37 82mm (Studebekker)

III./1-ya Gv. MSBr Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★★

3 x Avtomatchiki (Studebekker) ★★

3 x Saperi (Studebekker)

6 x PTRS-41 (Dzhip) ★★

2 x Studebekker Snab. ★★

1-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

6 x Gvardyia (Studebekker) ★

6 x Gvardyia (DP) (Studebekker) ★

1 x SG-43 (Dzhip) ★

2-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

6 x Gvardyia (Studebekker) ★

6 x Gvardyia (DP) (Studebekker) ★

1 x SG-43 (Dzhip) ★

3-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

6 x Gvardyia (Studebekker) ★

6 x Gvardyia (DP) (Studebekker) ★

1 x SG-43 (Dzhip) ★

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (Dzhip)

4 x M-42 45mm (Dzhip)

3 x Gran. M-37 82mm (Studebekker)

15-ya Gv. Tank. Brig. Shtab Rota Komandovaniya

1 x M2 Kombat ★★

4 x Razvedka (M2) ★★

4 x WLA DP ★★

3 x Dozor (BA-64B) ★★

3x Saperi (Studebekker) ★★

3 x T-34/85 obr. 1943 ★★

4 x ZiS-3 76.2mm (M2) ★★

4 x Studebekker Snab. ★★

1-y Batal'on

2 x T-34/85 Komroti

18 x T-34/85 obr. 1943

2-y Batal'on

2 x T-34/85 Komroti

18 x T-34/85 obr. 1943

3-y Batal'on

2 x T-34/85 Komroti

18 x T-34/85 obr. 1943

Desant Rota

1 x Tanko. Komroti

9 x Tankodesantniki

216-y Gv. MSB. Rota Komandovaniya

1 x M3A1 Kombat ★★

3 x Razvedka (M2) ★★

2 x Studebekker Snab. ★★

1-ya Rota Avtomatchikov

1 x Avto. Komroti (Dzhip) ★

9 x Mot. Avtomatchiki (M3A1 Razvedka) ★

2 x SG-43 (Dzhip) ★

2-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

9 x Gvardyia (Studebekker) ★

2 x SG-43 (Dzhip) ★

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V) ★

3 x ZSU M17

4 x M-42 45mm (Dzhip) ★

3 x Gran. M-37 82mm (Dzhip) ★

16-ya Gv. Tank. Brig. Shtab Rota Komandovaniya

1 x M2 Kombat ★★

4 x Razvedka (M2) ★★

4 x WLA DP ★★

3 x Dozor (BA-64B) ★★

3x Saperi (Studebekker) ★★

3 x T-34/85 obr. 1943 ★★

4 x ZiS-3 76.2mm (M2) ★★

4 x Studebekker Snab. ★★

1-y Batal'on

2 x T-34/85 Komroti

18 x T-34/85 obr. 1943

2-y Batal'on

2 x T-34/85 Komroti

18 x T-34/85 obr. 1943

3-y Batal'on

2 x T-34/85 Komroti

18 x T-34/85 obr. 1943

Desant Rota

1 x Tanko. Komroti

9 x Tankodesantniki

19-y MSB. Rota Komandovaniya

1 x M3A1 Kombat ★★

3 x Razvedka (M2) ★★

2 x Studebekker Snab. ★★

1-ya Rota Avtomatchikov

1 x Avto. Komroti (Dzhip) ★

9 x Mot. Avtomatchiki (M3A1 Razvedka) ★

2 x SG-43 (Dzhip) ★

2-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

9 x Gvardyia (Studebekker) ★

2 x SG-43 (Dzhip) ★

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V) ★

3 x ZSU M17

4 x M-42 45mm (Dzhip) ★

3 x Gran. M-37 82mm (Dzhip) ★

17-ya Gv. Tank. Brig. Shtab Rota Komandovaniya

1 x M2 Kombat ★★

4 x Razvedka (M2) ★★

4 x WLA DP ★★

3 x Dozor (BA-64B) ★★

3x Saperi (Studebekker) ★★

3 x T-34/85 obr. 1943 ★★

4 x ZiS-3 76.2mm (M2) ★★

4 x Studebekker Snab. ★★

1-y Batal'on

2 x T-34/85 Komroti

18 x T-34/85 obr. 1943

2-y Batal'on

2 x T-34/85 Komroti

18 x T-34/85 obr. 1943

3-y Batal'on

2 x T-34/85 Komroti

18 x T-34/85 obr. 1943

Desant Rota

1 x Tanko. Komroti

9 x Tankodesantniki

157-y Gv. MSB. Rota Komandovaniya

1 x M3A1 Kombat ★★

3 x Razvedka (M2) ★★

2 x Studebekker Snab. ★★

1-ya Rota Avtomatchikov

1 x Avto. Komroti (Dzhip) ★

9 x Mot. Avtomatchiki (M3A1 Razvedka) ★

2 x SG-43 (Dzhip) ★

2-ya Rota

1 x Gv. Komroti (Dzhip) ★

9 x Gvardyia (Studebekker) ★

2 x SG-43 (Dzhip) ★

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V) ★

3 x ZSU M17

4 x M-42 45mm (Dzhip) ★

3 x Gran. M-37 82mm (Dzhip) ★

18-y Strelk. Korpus 37-ya Strelk. Div. Shtab Rota Komandovaniya

2 x Kombat (WC52) ★

5 x NKVD (Dzhip) ★

8 x Studebekker Snab.

PT Batal'on

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

6 x M-42 45mm (Dzhip)

6 x ZiS-3 76.2mm (ZiS-42)

Razved. Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

9 x Razvedka (ZiS-5V)

170-y Art. Polk

3 x Vzvod Upr. (ZiS-5V)

3 x Razvedka (ZiS-5V)

3 x Artillerist (ZiS-5V)

16 x F-22 76.2mm (ZiS-5V)

8 x M-30 122mm (ZiS-5V)

4 x Studebekker Snab.

121-y Gv. Saperniy Bat. Rota Komandovaniya

2 x Kombat (WC52)

4 x Studebekker Snab.

1-ya Rota

1 x Saperi Komroti (Dzhip)

6 x Saperi (ZiS-5V)

3 x Saperi (PPSh) (WC52 Doushka)

2-ya Rota

1 x Saperi Komroti (Dzhip)

6 x Saperi (ZiS-5V)

3 x Saperi (PPSh) (WC52 Doushka)

3-ya Rota

1 x Saperi Komroti (Dzhip)

6 x Saperi (ZiS-5V)

3 x Saperi (PPSh) (WC52 Doushka)

922-y SAP Rota Komandovaniya

1 x M2 Kombat

1 x Kombat (WC52) ★

2 x Razvedka (Studebekker) ★

1 x Dozor (BA-64B) ★

2 x Saperi (Studebekker) ★

6 x Studebekker Snab.

Bronirovannaya Gruppa

2 x SU-76M Komroti

18 x SU-76M

Rota Avtomatchikov

1 x Avto. Komroti (Dzhip) ★

9 x Avtomatchiki (Studebekker) ★

170-y Art. Polk Rota Komandovaniya

2 x Kombat (WC52) ★

4 x Studebekker Snab.

1-ya Rota

3 x Vzvod Upr. (ZiS-5V)

3 x Konnaya Razvedka (ZiS-5V)

3 x Artillerist (ZiS-5V)

16 x F-22 76.2mm (ZiS-5V)

8 x M-30 122mm (ZiS-5V)

4 x Studebekker Snab.

2-ya Rota

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V)

1 x Konnaya Razvedka (ZiS-5V)

1 x Artillerist (ZiS-5V)

8 x F-22 76.2mm (ZiS-5V)

3-ya Rota

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V)

1 x Konnaya Razvedka (ZiS-5V)

1 x Artillerist (ZiS-5V)

8 x F-22 76.2mm (ZiS-5V)

20-y Strelk. Polk Shtab Rota Komandovaniya

2 x Kombat (WC52) ★

1 x Mot. Razvedka (Dzhip) ★

1 x Konnaya Razvedka (ZiS-5V) ★

2 x Strelki (ZiS-5V) ★

2 x Saperi (ZiS-5V) ★

1-ya Rota Avtomatchikov

1 x Avto. Komroti (Dzhip)

9 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2-ya Rota Avtomatchikov

1 x Avto. Komroti (Dzhip)

9 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V)

4 x OB-25 76.2mm (Dzhip)

6 x M-42 45mm (Dzhip)

8 x Gran. PM-38 120mm (ZiS-5V)

3 x Studebekker Snab.

I./20-y Strelk. Polk Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★

2 x Strelki (ZiS-5V) ★

6 x PTRS-41 (Dzhip) ★

2 x Studebekker Snab.

1-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

2-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

3-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V)

9 x Maxim (Dzhip)

2 x M-42 45mm (Dzhip)

9 x Gran. M-37 82mm (Dzhip)

3 x Studebekker Snab.

II./20-y Strelk. Polk Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★

2 x Strelki Komroti (Dzhip)

6 x PTRS-41 (Dzhip) ★

2 x Studebekker Snab.

1-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

2-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

3-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V)

9 x Maxim (Dzhip)

2 x M-42 45mm (Dzhip)

9 x Gran. M-37 82mm (Dzhip)

3 x Studebekker Snab.

III./20-y Strelk. Polk Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★

2 x Gvardyia (Dzhip) ★

6 x PTRS-41 (Dzhip) ★

2 x Studebekker Snab.

1-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

2-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

3-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V)

9 x Maxim (Dzhip)

2 x M-42 45mm (Dzhip)

9 x Gran. M-37 82mm (Dzhip)

3 x Studebekker Snab.

247-y Strelk. Polk Shtab Rota Komandovaniya

2 x Kombat (WC52) ★

1 x Mot. Razvedka (Dzhip) ★

1 x Konnaya Razvedka (ZiS-5V) ★

2 x Strelki (ZiS-5V) ★

2 x Saperi (ZiS-5V) ★

1-ya Rota Avtomatchikov

1 x Avto. Komroti (Dzhip)

9 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2-ya Rota Avtomatchikov

1 x Avto. Komroti (Dzhip)

9 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V)

4 x OB-25 76.2mm (Dzhip)

6 x M-42 45mm (Dzhip)

8 x Gran. PM-38 120mm (ZiS-5V)

3 x Studebekker Snab.

I./247-y Strelk. Polk Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★

2 x Strelki (ZiS-5V) ★

6 x PTRS-41 (Dzhip) ★

2 x Studebekker Snab.

1-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

2-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

3-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V)

9 x Maxim (Dzhip)

2 x M-42 45mm (Dzhip)

9 x Gran. M-37 82mm (Dzhip)

3 x Studebekker Snab.

II./247-y Strelk. Polk Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★

2 x Strelki Komroti (Dzhip)

6 x PTRS-41 (Dzhip) ★

2 x Studebekker Snab.

1-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

2-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

3-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V)

9 x Maxim (Dzhip)

2 x M-42 45mm (Dzhip)

9 x Gran. M-37 82mm (Dzhip)

3 x Studebekker Snab.

III./247-y Strelk. Polk Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★

2 x Gvardyia (Dzhip) ★

6 x PTRS-41 (Dzhip) ★

2 x Studebekker Snab.

1-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

2-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

3-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V)

9 x Maxim (Dzhip)

2 x M-42 45mm (Dzhip)

9 x Gran. M-37 82mm (Dzhip)

3 x Studebekker Snab.

91-y Strelk. Pol Shtab Rota Komandovaniya

2 x Kombat (WC52) ★

1 x Mot. Razvedka (Dzhip) ★

1 x Konnaya Razvedka (ZiS-5V) ★

2 x Strelki (ZiS-5V) ★

2 x Saperi (ZiS-5V) ★

4 x Studebekker Snab.

1-ya Rota Avtomatchikov

1 x Avto. Komroti (Dzhip)

9 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2-ya Rota Avtomatchikov

1 x Avto. Komroti (Dzhip)

9 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V)

4 x OB-25 76.2mm (Dzhip)

6 x M-42 45mm (Dzhip)

8 x Gran. PM-38 120mm (ZiS-5V)

3 x Studebekker Snab.

I./91-y Strelk. Polk Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★

2 x Strelki (ZiS-5V) ★

6 x PTRS-41 (Dzhip) ★

2 x Studebekker Snab.

1-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

2-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

3-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V)

9 x Maxim (Dzhip)

2 x M-42 45mm (Dzhip)

9 x Gran. M-37 82mm (Dzhip)

3 x Studebekker Snab.

II./91-y Strelk. Polk Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★

2 x Strelki Komroti (Dzhip)

6 x PTRS-41 (Dzhip) ★

2 x Studebekker Snab.

1-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

2-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

3-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V)

9 x Maxim (Dzhip)

2 x M-42 45mm (Dzhip)

9 x Gran. M-37 82mm (Dzhip)

3 x Studebekker Snab.

III./91-y Strelk. Polk Rota Komandovaniya

1 x Kombat (WC52) ★

2 x Gvardyia (Dzhip) ★

6 x PTRS-41 (Dzhip) ★

2 x Studebekker Snab.

1-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

2-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

3-ya Rota

1 x Strelki Komroti (Dzhip)

2 x Snayperi (Dzhip)

6 x Strelki (ZiS-5V)

3 x Strelki (DP) (ZiS-5V)

2 x Avtomatchiki (ZiS-5V)

2 x SG-43 (Dzhip)

2 x Gran. RM-38 50mm (Dzhip)

1 x Studebekker Snab.

Gruppa Podderzhki

1 x Vzvod Upr. (ZiS-5V)

9 x Maxim (Dzhip)

2 x M-42 45mm (Dzhip)

9 x Gran. M-37 82mm (Dzhip)

3 x Studebekker Snab.

Partizan. Bobruisk. I./Partizan. Bobruisk Gruppa Komandovaniya

2 x Partizani Komroti

1 x OMSBON

2 x Partizani Snayperi

2 x Partizani MG-42

2 x Partizani PTRD

2 x Partizani RM-38 50mm

1-ya Gruppa

1 x Partizani Komroti

8 x Partizani

4 x Partizani (DP)

2-ya Gruppa

1 x Partizani Komroti

8 x Partizani

4 x Partizani (DP)

II./Partizan. Bobruisk Gruppa Komandovaniya

2 x Partizani Komroti

1 x OMSBON

2 x Partizani Snayperi

2 x Partizani MG-42

2 x Partizani PTRD

2 x Partizani RM-38 50mm

1-ya Gruppa

1 x Partizani Komroti

8 x Partizani

4 x Partizani (DP)

2-ya Gruppa

1 x Partizani Komroti

8 x Partizani

4 x Partizani (DP)

III./Partizan. Bobruisk Gruppa Komandovaniya

2 x Partizani Komroti

1 x OMSBON

2 x Partizani Snayperi

2 x Partizani MG-42

2 x Partizani PTRD

2 x Partizani RM-38 50mm

1-ya Gruppa

1 x Partizani Komroti

8 x Partizani

4 x Partizani (DP)

2-ya Gruppa

1 x Partizani Komroti

8 x Partizani

4 x Partizani (DP)

IV./Partizan. Bobruisk Gruppa Komandovaniya

2 x Partizani Komroti

1 x OMSBON

2 x Partizani Snayperi

2 x Partizani MG-42

2 x Partizani PTRD

2 x Partizani RM-38 50mm

1-ya Gruppa

1 x Partizani Komroti

8 x Partizani

4 x Partizani (DP)

2-ya Gruppa

1 x Partizani Komroti

8 x Partizani

4 x Partizani (DP)

V./Partizan. Bobruisk Gruppa Komandovaniya

2 x Partizani Komroti

1 x OMSBON

2 x Partizani Snayperi

2 x Partizani MG-42

2 x Partizani PTRD

2 x Partizani RM-38 50mm

1-ya Gruppa

1 x Partizani Komroti

8 x Partizani

4 x Partizani (DP)

2-ya Gruppa

1 x Partizani Komroti

8 x Partizani

4 x Partizani (DP)

VI./Partizan. Bobruisk Gruppa Komandovaniya

2 x Partizani Komroti

1 x OMSBON

2 x Partizani Snayperi

2 x Partizani MG-42

2 x Partizani PTRD

2 x Partizani RM-38 50mm

1-ya Gruppa

1 x Partizani Komroti

8 x Partizani

4 x Partizani (DP)

2-ya Gruppa

1 x Partizani Komroti

8 x Partizani

4 x Partizani (DP)

VII./Partizan. Bobruisk Gruppa Komandovaniya

2 x Partizani Komroti

1 x OMSBON

2 x Partizani Snayperi

2 x Partizani MG-42

2 x Partizani PTRD

2 x Partizani RM-38 50mm

1-ya Gruppa

1 x Partizani Komroti

8 x Partizani

4 x Partizani (DP)

2-ya Gruppa

1 x Partizani Komroti

8 x Partizani

4 x Partizani (DP)

Germany[]

Hq armygroup.png
Army Group
Hq army.png
Army
Hq corps.png
Corps
Hq division.png
Division
Hq regiment.png
Regiment
Battalion Companies
- AOK 4 KG v. Saucken Gruppe Meinecke Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108) ★

3 x Feldgendarmerie

2 x Tiger E

1. Marschkompanie

1 x Gren. Führer

6 x Grenadier (PzF)

1 x S.MG 42

2. Marschkompanie

1 x Gren. Führer

6 x Grenadier (PzF)

1 x S.MG 42

3. Marschkompanie

1 x Gren. Führer

6 x Grenadier (PzF)

1 x GrW. 81mm

Geschütz-Marschkompanie

2 x FK 288(r) (Sd.Kfz. 11) ★

3 x IG 290(r) (Kübel.) ★

Panzer-Marschkompanie

1 x StuG III E

3 x StuG III F/8

Pionier-Marschkompanie

1 x Pionier Führer

12 x Pionier (SVT)

AOK 9 XLI. Panzerkorps 20. Panzerdiv Stab. Stabskompanie

4 x Kommandant (Horch 108) ★

8 x Feldgendarmerie (Kübel.) ★

3 x Stabswache (Opel Blitz) ★

Divisionsbegleitkompanie

1 x Kommandant (Horch 108) ★

3 x BMW R.75

6 x Pz.Grenadier (PzF) (Opel Blitz) ★

1 x s.MG 42 (Kubel) ★

2 x PaK 40 75mm (Sd.Kfz. 10) ★

1 x GrW. 81mm (Opel Blitz) ★

2 x Sd.Kfz. 10/4

2 x Sd.Kfz. 10 Mun.

FEB 92

16 x Ersatztruppen

2 x Gren.Fuhrer

1 x FlaK 38 20mm (Kubel)

6 x GrW. 81mm (Opel Blitz) ★

2 x GrW. 120mm (Opel Blitz) ★

1 x PaK 40 75mm (Sd.Kfz. 10) ★

1 x PaK 38 50mm (Kubel) ★

Rgt.-Gruppe 112 Rgt.-Gruppe 112 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108) ★

5 x Pionier (Kfz. 70) ★

4 x Aufklärer (BMW R.75) ★

3 x BMW R.75

1. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Pz.Grenadier (PzF) (Kfz. 70) ★

5 x Pz.Schreck (Kübel.)

6 x S.MG 42 (Kfz. 70) ★

3 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

2. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Pz.Grenadier (PzF) (Kfz. 70) ★

5 x Pz.Schreck (Kübel.)

6 x S.MG 42 (Kfz. 70) ★

3 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

3. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Pz.Grenadier (PzF) (Kfz. 70) ★

5 x Pz.Schreck (Kübel.)

6 x S.MG 42 (Kfz. 70) ★

3 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

Geschutz.-Kie

1 x Batterie Füh. (Kfz. 70) ★

6 x IG 18 (Kfz. 70) ★

2 x s.IG 33 (Kfz. 70) ★

4 x GrW. 120mm (Kfz. 70) ★

2 x PaK 40 75mm (Sd.Kfz. 10) ★

Rgt-Gruppe 59 Rgt-Gruppe 59 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108) ★

8 x Aufklärer (BMW R.75) ★

6 x BMW R.75

3 x PaK 184(r) 45mm (Opel Blitz) ★

2 x PaK 40 75mm (Sd.Kfz. 10) ★

1 x FK 288(r) (Sd.Kfz. 10) ★

1 x Opel Blitz Mun.

1. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Pz.Grenadier (PzF) (Kfz. 70) ★

5 x Pz.Schreck (Kübel.)

6 x S.MG 42 (Kfz. 70) ★

3 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

2. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Pz.Grenadier (PzF) (Kfz. 70) ★

5 x Pz.Schreck (Kübel.)

6 x S.MG 42 (Kfz. 70) ★

3 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

Geschutz.-Kie

1 x Batterie Füh. (Kfz. 70) ★

2 x PaK 184(r) 45mm (Opel Blitz) ★

2 x Grille

1 x PaK 40 75mm (Sd.Kfz. 10) ★

3 x Sd.Kfz. 7/2

1 x Sd.Kfz. 7/1

Art.-Gruppe 92 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108) ★

2 x Aufklärer (BMW R.75) ★

1 x S.MG 42 (Kübel.) ★

4 x Opel Blitz Mun.

Leichte Batterie

1 x Batterie Füh. (Opel Blitz) ★

1 x Beobachter (Opel Blitz) ★

8 x Le.FH 18M 105mm (Sd.Kfz. 10) ★

Rest. der Flak.Abt. 295

1 x Batterie Füh.★ (Opel Blitz)

4 x FlaK 41 88mm (Opel Blitz) ★

4 x FlaK 38 20mm (Maultier) ★

4 x Sd.Kfz. 7/2

Schwere Batterie

1 x Batterie Füh. (Opel Blitz) ★

1 x Beobachter (Opel Blitz) ★

6 x s.FH 18 150mm (Maultier) ★

2 x Sk 18 100mm (Maultier) ★

Panzer-Aufk.-Abt. 20 Stabskompanie

1 x Sd.Kfz. 250/3 ★★

3 x Aufk. Panzer III M ★★

3 x Panzer T-70(r) ★★

1 x Opel Blitz Mun. ★★

1. Marschkompanie

1 x Pz.Gren. Fuh. (Sd.Kfz. 250/1) ★★

10 x Aufklarer (Sd.Kfz. 250/1) ★★

6 x Sd.Kfz. 250/9 ★★

2 x Sd.Kfz. 250/8 ★★

2 x Sd.Kfz. 250/7 ★★

2. Marschkompanie

1 x Pz.Gren. Fuh. (Sd.Kfz. 251/1) ★★

10 x Aufklarer (Sd.Kfz. 251/1) ★★

2 x Sd.Kfz. 251/9 ★★

1 x Sd.Kfz. 11 FlaK ★★

2 x Sd.Kfz. 251/2 ★★

Rest. der Pz.Jag.Abt. 92

1 x Bef. Panzer II C ★★

6 x Marder I ★★

Panzer-Gruppe 20 Stabskompanie

1 x Bef. Panzer III K

4 x Spähtrupp (Kübel.) ★

3 x Pionier (Sd.Kfz. 251/1) ★

3 x Sd.Kfz. 7/1

1 x Opel Blitz Mun.

Rest. der Pz-Abt. 21

1 x Panzer III H Füh.

16 x Panzer IV G

4 x Panzer III H

3 x Panzer IV F1

2 x Panzer III N

2 x Panzer T-34-42(r)

1 x Beute Stalin

Rest. der Pz-Jag-Abt. 743

1 x Marder II Fuh.

8 x Marder III

3 x Marder III M

1 x Marder I

Rest. der StuG-Brig. 244

1 x StuG III G Füh.

5 x StuG III G

1 x StuH 42

Rest. der gepz. Infanterie

1 x Pz.Gr. Füh (Sd.Kfz. 251/1) ★

12 x Pz.Grenadier (PzF) (Sd.Kfz. 251/1) ★

4 x Pionier (Sd.Kfz. 251/1) ★

2 x Sturmpionier (Sd.Kfz. 251/1) ★

5 x Pz.Schreck (Sd.Kfz. 251/1) ★

5 x S.MG 42 (Sd.Kfz. 251/1) ★

2 x Sd.Kfz. 251/10

3 x Sd.Kfz. 251/9

3 x Sd.Kfz. 251/2

Rest. der Panzer-Artillerie

1 x Batterie Füh. (Opel Blitz) ★

4 x Wespe

36. Inf. Div. Rgt.-Gruppe 118 Stabskompanie

1 x Kommandant

6 x Pionier (Opel Blitz)

4 x Füsilier (Opel Blitz)

3 x Aufklärer (BMW R.75)

2 x PaK 40 75mm (Sd.Kfz. 10)

1 x Marder III

1 x Sd.Kfz. 7/1

2 x GrW. 50mm (Kübel.)

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70)

1. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

2. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

3. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

Rgt.-Gruppe 87 Stabskompanie

1 x Kommandant

3 x Pionier (Opel Blitz)

4 x Füsilier (Opel Blitz)

3 x Aufklärer (BMW R.75)

2 x PaK 40 75mm (Sd.Kfz. 10)

1 x Marder III

1 x S.Panzerbüchse 41 (Kübel.)

1 x Sd.Kfz. 7/1

2 x GrW. 50mm (Kübel.)

3 x GrW. 81mm (Kfz. 70)

1. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

2. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

3. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

383. Inf. Div. Stab. Stabskompanie

2 x Kommandant (Horch 108) ★

4 x Feldgendarmerie (Kubel)

2 x GrW. 120mm (Kfz. 70) ★★

6 x Opel Blitz Mun.

Füsilier-Marschkompanie

1 x Füsilier Füh. (Kubel) ★

8 x Füsilier (Opel Blitz) ★

2 x GrW. 50mm (Kubel) ★

Panzerjäger-Marschkompanie

1 x Bef. BMW R.75

6 x StuG III G

4 x Marder III

2 x Sd.Kfz. 7/1

Pionier-Marschkompanie

1 x Pionier Führer (Kübel.)

4 x Pionier (Opel Blitz)

2 x Sturmpionier (Opel Blitz)

1 x s.Panzerbuchse 41 (Kubel)

1 x GrW. 81mm (Kfz. 70)

Rgt.-Gruppe 531 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108)

3 x Aufklärer (BMW R.75)

2 x PaK 40 75mm (Sd.Kfz. 10)

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70)

1. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz) ★

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz) ★

2 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

2 x S.MG 42 (Kübel.) ★

2. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz) ★

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz) ★

2 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

2 x S.MG 42 (Kübel.) ★

3. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz) ★

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz) ★

2 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

2 x S.MG 42 (Kübel.) ★

4. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz) ★

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz) ★

2 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

2 x S.MG 42 (Kübel.) ★

Rgt.-Gruppe 532 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108) ★

3 x Aufklärer (BMW R.75) ★

2 x PaK 40 75mm (Sd.Kfz. 10) ★

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

1. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz) ★

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz) ★

2 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

2 x S.MG 42 (Kübel.) ★

2. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz) ★

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz) ★

2 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

2 x S.MG 42 (Kübel.) ★

3. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz) ★

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz) ★

2 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

2 x S.MG 42 (Kübel.) ★

4. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz) ★

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz) ★

2 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

2 x S.MG 42 (Kübel.) ★

Rgt.-Gruppe 533 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108) ★

3 x Aufklärer (BMW R.75) ★

2 x PaK 38 50mm (Kübel.) ★

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

1. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz) ★

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz) ★

2 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

2 x S.MG 42 (Kübel.) ★

2. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz) ★

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz) ★

2 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

2 x S.MG 42 (Kübel.) ★

3. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz) ★

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz) ★

2 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

2 x S.MG 42 (Kübel.) ★

4. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz) ★

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz) ★

2 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

2 x S.MG 42 (Kübel.) ★

Landeschutz.-Bat.750 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108)

4 x BMW R.75

2 x Opel Blitz Mun.

1. Kompanie

1 x Landes. Führer

12 x Landesschützen Ost

2. Kompanie

1 x Landes. Führer

12 x Landesschützen Ost

3. Kompanie

1 x Landes. Führer

12 x Landesschützen Ost

Art.-Gruppe 383 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108) ★

2 x Aufklärer (BMW R.75) ★

1 x S.MG 42 (Kübel.) ★

1. Leichte Batterie

1 x Batterie Füh. (Opel Blitz) ★

1 x Beobachter (Opel Blitz) ★

1 x Aufklärer (BMW R.75) ★

6 x Le.FH 18M 105mm (Sd.Kfz. 11) ★

4 x Opel Blitz Mun.

2. Leichte Batterie

1 x Batterie Füh. (Opel Blitz) ★

1 x Beobachter (Opel Blitz) ★

1 x Aufklärer (BMW R.75) ★

6 x Le.FH 18M 105mm (Sd.Kfz. 11) ★

4 x Opel Blitz Mun.

Schwere Batterie

1 x Batterie Füh. (Opel Blitz) ★

1 x Beobachter (Opel Blitz) ★

1 x Aufklärer (BMW R.75) ★

6 x s.FH 18 150mm (Maultier) ★

4 x Opel Blitz Mun.

45. Inf. Div. Div.-Gruppe 6 Stabskompanie

1 x Kommandant

3 x Aufklärer (BMW R.75)

2 x PaK 40 75mm (Sd.Kfz. 10)

2 x StuG III G

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70)

1. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

2. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

3. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

Rgt.-Gruppe 130 Stabskompanie

1 x Kommandant

2 x Sturmpionier (Opel Blitz)

4 x Füsilier (Opel Blitz)

3 x Aufklärer (BMW R.75)

2 x Feldgendarmerie (Kübel.)

2 x PaK 40 75mm (Sd.Kfz. 10)

2 x Marder I

3 x GrW. 81mm (Kfz. 70)

1. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

2. Marschkompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

3. Marschompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

Rgt.-Gruppe 133 Stabskompanie

1 x Kommandant

2 x Sturmpionier (Opel Blitz)

4 x Füsilier (Opel Blitz)

3 x Aufklärer (BMW R.75)

2 x Feldgendarmerie (Kübel.)

2 x PaK 40 75mm (Sd.Kfz. 10)

2 x StuG III G

3 x GrW. 81mm (Kfz. 70)

1. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

2. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

3. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

Rgt.-Gruppe 135 Stabskompanie

1 x Kommandant

2 x Pionier (Opel Blitz)

3 x Füsilier (Opel Blitz)

3 x Aufklärer (BMW R.75)

2 x PaK 40 75mm (Sd.Kfz. 10)

1 x StuG III G

1 x S.Panzerbüchse 41 (Kübel.)

1 x Sd.Kfz. 7/1

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70)

2 x GrW. 120mm (Kfz. 70)

1. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

2. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

3. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

707. Inf. div. Div.-Gruppe 134 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108)

3 x Aufklärer (BMW R.75)

2 x PaK 38 50mm (Kübel.)

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70)

2 x StuG III E

1. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

2. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

3. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

Div.-Gruppe 296 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108)

3 x Aufklärer (BMW R.75)

2 x PaK 38 50mm (Kübel.)

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70)

3 x StuG III E

1. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

2. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

3. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.)

12 x Grenadier (PzF) (Opel Blitz)

4 x Ersatztruppen (Opel Blitz)

2 x Pz.Schreck (Kübel.)

2 x S.MG 42 (Kübel.)

Div.-Gruppe 727 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108)

3 x Aufklärer (BMW R.75)

5 x Pionier (SVT) (Opel Blitz)

2 x PaK 184(r) 45mm (Opel Blitz)

1 x S.Panzerbüchse 41 (Kübel.)

2 x Feldgendarmerie (Kübel.)

3 x GrW. 81mm (Kfz. 70)

2 x GrW. 120mm (Opel Blitz)

3 x Opel Blitz Mun.

1. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Grenadier (MG 26)

4 x Ersatztruppen

2 x PzB. 39

2 x s.MG 34

2. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Grenadier (MG 26)

4 x Ersatztruppen

2 x PzB. 39

2 x s.MG 34

3. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Grenadier (MG 26)

4 x Ersatztruppen

2 x PzB. 39

2 x s.MG 34

Div.-Gruppe 747 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108)

3 x Aufklärer (BMW R.75)

5 x Pionier (SVT) (Opel Blitz)

2 x StuG III G

2 x PaK 40 75mm (Sd.Kfz. 10)

2 x Feldgendarmerie (Kübel.)

3 x GrW. 81mm (Kfz. 70)

2 x GrW. 120mm (Opel Blitz)

3 x Opel Blitz Mun.

1. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Grenadier (MG 26)

4 x Ersatztruppen

2 x PzB. 39

2 x s.MG 34

2. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Grenadier (MG 26)

4 x Ersatztruppen

2 x PzB. 39

2 x s.MG 34

3. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Grenadier (MG 26)

4 x Ersatztruppen

2 x PzB. 39

2 x s.MG 34

Gruppe Lindig Sperverrband Bergen Stabskompanie

4 x Kommandant (Horch 108) ★

8 x Feldgendarmerie (Kübel.) ★

1 x Stabswache (ZiS-5V) ★

Panzerspähzug Befehlshaber Weissruth

1 x Bef. Panzer II C

4 x Panzer III G

4 x Panzer II C

1 x Panzer IV F1

1 x Nebelwerfer 41 (Maultier)

Pionier-Kompanie 390

1 x Pionier Führer (Schwim.) ★

6 x Pionier (Opel Blitz) ★

3 x Sturmpionier (Opel Blitz) ★

2 x S.MG 42 (Opel Blitz) ★

2 x GrW. 81mm (Opel Blitz) ★

Marschkompanie

4 x Gren. Führer ★

12 x Grenadier (PzF)

12 x Ersatztruppen

2 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

4 x Ersatz-MG

2 x PaK 38 50mm (Kübel.) ★

3 x GrW. 81mm (Opel Blitz) ★

Pionier-Abt. 268 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108) ★

2 x Aufklärer (Schwim. MG) ★

2 x Opel Blitz Mun.

1. Kompanie

1 x Pionier Führer (Schwim.) ★

6 x Pionier (Opel Blitz) ★

3 x Sturmpionier (Opel Blitz) ★

2 x s.MG 42 (Opel Blitz) ★

3 x s.Panzerbuchse 41 (Kettenkrad) ★

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

2. Kompanie

1 x Pionier Führer (Schwim.) ★

6 x Pionier (Opel Blitz) ★

3 x Sturmpionier (Opel Blitz) ★

2 x s.MG 42 (Opel Blitz) ★

3 x s.Panzerbuchse 41 (Kettenkrad) ★

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

3. Kompanie

1 x Pionier Führer (Schwim.) ★

6 x Pionier (Opel Blitz) ★

3 x Sturmpionier (Opel Blitz) ★

2 x s.MG 42 (Opel Blitz) ★

3 x s.Panzerbuchse 41 (Kettenkrad) ★

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

III./Art.-Rgt. 22 Stabskompanie

2 x Kommandant (Horch 108) ★

2 x Aufklärer (BMW R.75) ★

1 x S.MG 42 (Kübel.) ★

7. Batterie

1 x Batterie Füh. (Opel Blitz) ★

1 x Beobachter (Opel Blitz) ★

1 x Aufklärer (BMW R.75) ★

6 x GebH. 40 105mm (Opel Blitz) ★

4 x Opel Blitz Mun.

8. Batterie

1 x Batterie Füh. (Opel Blitz) ★

1 x Beobachter (Opel Blitz) ★

1 x Aufklärer (BMW R.75) ★

6 x GebH. 40 105mm (Opel Blitz) ★

4 x Opel Blitz Mun.

9. Batterie

1 x Batterie Füh. (Opel Blitz) ★

1 x Beobachter (Opel Blitz) ★

1 x Aufklärer (BMW R.75) ★

6 x GebH. 40 105mm (Opel Blitz) ★

4 x Opel Blitz Mun.

Brig. zbV 4 Stab. Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108) ★

4 x BMW R.75

2 x Opel Blitz Mun.

Gruppe Hoffman

1 x Batterie Füh. (Opel Blitz) ★

1 x Beobachter (Opel Blitz) ★

1 x Aufklärer (BMW R.75) ★

2 x Mörser 18 210mm (Maultier) ★

2 x Le.FH 18M 105mm (Sd.Kfz. 11) ★

1 x Hummel

2 x Opel Blitz Mun.

Ost-Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Osttruppen

Teil./Landesschützen-Bat. 889

2 x Landes. Führer

12 x Landesschützen Ost

2 x BMW R.75

2 x PzB. 39

1 x Opel Blitz Mun.

Landesschützen-Bat. 915

3 x Landes. Führer

36 x Landesschützen Ost

4 x BMW R.75

3 x PzB. 39

2 x Opel Blitz Mun.

II./Sich.-Rgt. 603 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108)

2 x Aufklärer (BMW R.75)

2 x PaK 36 37mm (Kübel.)

2 x Opel Blitz Mun.

5. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Sicherungs

2 x S.MG 34

1 x PzB. 39

3 x GrW. 50mm

6. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Sicherungs

2 x S.MG 34

1 x PzB. 39

3 x GrW. 50mm

7. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Sicherungs

2 x S.MG 34

1 x PzB. 39

3 x GrW. 50mm

8. (schw.) Kompanie

1 x Gren. Führer

6 x S.MG 34

6 x GrW. 81mm

Sich.-Bat. 791 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108)

3 x Aufklärer (BMW R.75)

3 x PzB. 39

2 x Opel Blitz Mun.

1. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Sicherungs

2 x S.MG 34

3 x GrW. 50mm

2. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Sicherungs

2 x S.MG 34

3 x GrW. 50mm

3. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Sicherungs

2 x S.MG 34

3 x GrW. 50mm

8. (schw.) Kompanie

1 x Gren. Führer

6 x S.MG 34

6 x GrW. 81mm

Restteile des KBA-Bat. 26

1 x SS-Schupo Füh.

6 x Schuma

Sich.-Rgt. 96 I./Sich.-Rgt. 96 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108)

6 x Aufklärer (BMW R.75)

3 x Füsilier (ZiS-5V)

2 x IG 18 (Kübel.)

2 x PaK 36 37mm (Kübel.)

2 x Opel Blitz Mun.

1. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Sicherungs

2 x S.MG 34

1 x PzB. 39

3 x GrW. 50mm

2. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Sicherungs

2 x S.MG 34

1 x PzB. 39

3 x GrW. 50mm

3. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Sicherungs

2 x S.MG 34

1 x PzB. 39

3 x GrW. 50mm

4. (schw.) Kompanie

1 x Gren. Führer

6 x S.MG 34

6 x GrW. 81mm

II./Sich.-Rgt. 96 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108)

6 x Aufklärer (BMW R.75)

3 x Pionier (ZiS-5V)

2 x IG 18 (Kübel.)

2 x PaK 36 37mm (Kübel.)

2 x Opel Blitz Mun.

5. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Sicherungs

2 x S.MG 34

1 x PzB. 39

3 x GrW. 50mm

6. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Sicherungs

2 x S.MG 34

1 x PzB. 39

3 x GrW. 50mm

7. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Sicherungs

2 x S.MG 34

1 x PzB. 39

3 x GrW. 50mm

8. (schw.) Kompanie

1 x Gren. Führer

6 x S.MG 34

6 x GrW. 81mm

III./Sich.-Rgt. 96 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108)

6 x Aufklärer (BMW R.75)

2 x IG 18 (Kübel.)

2 x PaK 36 37mm (Kübel.)

2 x Opel Blitz Mun.

10. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Sicherungs

2 x S.MG 34

1 x PzB. 39

3 x GrW. 50mm

11. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Sicherungs

2 x S.MG 34

1 x PzB. 39

3 x GrW. 50mm

12. Kompanie

1 x Gren. Führer

12 x Sicherungs

2 x S.MG 34

1 x PzB. 39

3 x GrW. 50mm

9. (schw.) Kompanie

1 x Gren. Führer

6 x S.MG 34

6 x GrW. 81mm

12. Panzerdiv Stab. Stab. Stabskompanie

4 x Kommandant (Horch 108) ★

8 x Feldgendarmerie (Kübel.) ★

1 x Stabswache (Opel Blitz) ★

Divisionsbegleitkompanie

1 x Kommandant (Horch 108) ★

6 x BMW R.75

9 x Pz.Grenadier (PzF) (Opel Blitz) ★

2 x s.MG 42 (Kubel) ★

3 x PaK 40 75mm (Sd.Kfz. 10) ★

2 x GrW. 81mm (Opel Blitz) ★

4 x Sd.Kfz. 7/1

3 x Opel Blitz Mun.

2 x Sd.Kfz. 10 Mun.

FEB 2

16 x Ersatztruppen

2 x Gren.Fuhrer

1 x FlaK 38 20mm (Kubel)

6 x GrW. 81mm (Opel Blitz) ★

2 x GrW. 120mm (Opel Blitz) ★

1 x PaK 40 75mm (Sd.Kfz. 10) ★

1 x PaK 38 50mm (Kubel) ★

Panzer-Pionier-Abt. 32 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108) ★

2 x Aufklärer (Schwim. MG) ★

1 x Opel Blitz Mun.

1. Kompanie

1 x Pionier Führer (Schwim.) ★

6 x Pionier (Sd.Kfz. 251/1) ★

3 x Sturmpionier (Sd.Kfz. 251/1) ★

3 x s.Panzerbuchse 41 (Kubel) ★

2 x s.MG 42 (Sd.Kfz. 251/1) ★

2 x Sd.Kfz. 251/2

2. Kompanie

1 x Pionier Führer (Schwim.) ★

6 x Pionier (Opel Blitz) ★

3 x Sturmpionier (Opel Blitz) ★

2 x s.MG 42 (Opel Blitz) ★

3. Kompanie

1 x Pionier Führer (Schwim.) ★

6 x Pionier (Opel Blitz) ★

3 x Sturmpionier (Opel Blitz) ★

2 x s.MG 42 (Opel Blitz) ★

Panzer-Art.-Gruppe 92 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108) ★

2 x Aufklärer (BMW R.75) ★

1 x S.MG 42 (Kübel.) ★

1. Batterie

1 x Batterie Füh. (Opel Blitz) ★

1 x Beobachter (Opel Blitz) ★

1 x Aufklärer (BMW R.75) ★

6 x Wespe

4 x Opel Blitz Mun.

2. Batterie

1 x Batterie Füh. (Opel Blitz) ★

1 x Beobachter (Opel Blitz) ★

1 x Aufklärer (BMW R.75) ★

6 x Wespe

4 x Opel Blitz Mun.

3. Batterie

1 x Batterie Füh. (Opel Blitz) ★

1 x Beobachter (Opel Blitz) ★

1 x Aufklärer (BMW R.75) ★

6 x Wespe

4 x Opel Blitz Mun.

4. Batterie

1 x Batterie Füh. (Opel Blitz) ★

1 x Beobachter (Opel Blitz) ★

1 x Aufklärer (BMW R.75) ★

6 x Le.FH 18M 105mm (Sd.Kfz. 11) ★

4 x Opel Blitz Mun.

5. Batterie

1 x Batterie Füh. (Opel Blitz) ★

1 x Beobachter (Opel Blitz) ★

1 x Aufklärer (BMW R.75) ★

6 x Le.FH 18M 105mm (Sd.Kfz. 11) ★

4 x Opel Blitz Mun.

Panzer-Rgt. 29 KG Blanchois Stabskompanie

1 x Sd.Kfz. 250/3

3 x Pionier (Sd.Kfz. 251/1) ★

3 x Opel Blitz Mun.

1./PzGr-Rgt. 25

1 x Bef. Sd.Kfz. 251/3

9 x Grenadier (PzF) (Sd.Kfz. 251/1) ★

4 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

4 x S.MG 42 (Kfz. 70) ★

1 x Sd.Kfz. 251/10

2 x Sd.Kfz. 251/9

7 x Sd.Kfz. 251/7

2 x Sd.Kfz. 251/2

4./PzGr-Rgt. 25

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

6 x IG 18 (Kfz. 70) ★

4 x GrW. 120mm (Kfz. 70) ★

8./Panzer-Rgt. 29

2 x Panzer IV H Fuh.

8 x Panzer IV H

II./Panzer-Rgt. 29 Stabskompanie

2 x Bef. Panzer III H

3 x Pionier (Sd.Kfz. 251/1) ★

4 x Spahtrupp (Kubel) ★

2 x Aufk.Panzer IV J

3 x Panzer III N

6 x Gepard

3 x Sd.Kfz. 7/2

3 x Opel Blitz Mun.

5. Kompanie

1 x Panzer IV H Fuh.

8 x Panzer IV H

6. Kompanie

1 x Panzer IV H Fuh.

8 x Panzer IV H

7. Kompanie

1 x Panzer IV H Fuh.

5 x Panzer IV F1

3 x Panzer III H  ★

Teile Pz.Jäg.Abt. 2

1 x Aufklärer (BMW R.75) ★

9 x Marder III M  ★

1 x Bef. Panzer II C  ★

Pz.Grenadier-Rgt. 25 Stab. Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108) ★

8 x Aufklärer (BMW R.75) ★

6 x BMW R.75

3 x PaK 40 75mm (Sd.Kfz. 10) ★

1 x Opel Blitz Mun.

10. (IG) Kompanie

1 x Batterie Füh. (Opel Blitz) ★

6 x Grille

9. (Pio.) Kompanie

1 x Pionier Führer (Sd.Kfz. 251/7) ★

8 x Pionier (Kfz. 70) ★

4 x Sturmpionier (Sd.Kfz. 251/1) ★

1 x s.MG 42 (Kfz. 70) ★

1 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

I./Pz.Grenadier-Rgt. 25 Stabskompanie

1 x Bef. Sd.Kfz. 251/3

2 x Aufklärer (BMW R.75) ★

2 x Spähtrupp (Kübel.) ★

2 x Opel Blitz Mun.

2. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

9 x Grenadier (PzF) (Kfz. 70) ★

4 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

4 x S.MG 42 (Kfz. 70) ★

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

3. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

9 x Grenadier (PzF) (Kfz. 70) ★

4 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

4 x S.MG 42 (Kfz. 70) ★

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

II./Pz.Grenadier-Rgt. 25 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108) ★

2 x Aufklärer (BMW R.75) ★

2 x Spähtrupp (Sd.Kfz. 247B) ★

2 x Opel Blitz Mun.

5. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

9 x Grenadier (PzF) (Kfz. 70) ★

4 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

4 x S.MG 42 (Kfz. 70) ★

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

6. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

9 x Grenadier (PzF) (Kfz. 70) ★

4 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

4 x S.MG 42 (Kfz. 70) ★

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

7. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

9 x Grenadier (PzF) (Kfz. 70) ★

4 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

4 x S.MG 42 (Kfz. 70) ★

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

8. (schw.) Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

6 x IG 18 (Kfz. 70) ★

4 x GrW. 120mm (Kfz. 70) ★

Pz.Grenadier-Rgt. 5 Stab. Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108) ★

8 x Aufklärer (BMW R.75) ★

6 x BMW R.75

3 x PaK 40 75mm (Sd.Kfz. 10) ★

1 x Opel Blitz Mun.

10. (IG) Kompanie

1 x Batterie Füh. (Opel Blitz) ★

6 x IG 18 (Sd.Kfz. 7) ★

9. (Pio.) Kompanie

1 x Pionier Führer (Kübel.) ★

8 x Pionier (Kfz. 70) ★

4 x Sturmpionier (Kfz. 70) ★

1 x s.MG 42 (Kfz. 70) ★

1 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

I./Pz.Grenadier-Rgt. 5 Stabskompanie

1 x Bef. Sd.Kfz. 251/3

2 x Aufklärer (BMW R.75) ★

2 x Spähtrupp (Kübel.) ★

2 x Opel Blitz Mun.

1. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

9 x Grenadier (PzF) (Kfz. 70) ★

4 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

4 x S.MG 42 (Kfz. 70) ★

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

2. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

9 x Grenadier (PzF) (Kfz. 70) ★

4 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

4 x S.MG 42 (Kfz. 70) ★

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

3. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

9 x Grenadier (PzF) (Kfz. 70) ★

4 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

4 x S.MG 42 (Kfz. 70) ★

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

4. (schw.) Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

6 x IG 18 (Kfz. 70) ★

4 x GrW. 120mm (Kfz. 70) ★

II./Pz.Grenadier-Rgt. 5 Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108) ★

2 x Aufklärer (BMW R.75) ★

2 x Spähtrupp (Sd.Kfz. 247B) ★

2 x Opel Blitz Mun.

5. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

9 x Grenadier (PzF) (Kfz. 70) ★

4 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

4 x S.MG 42 (Kfz. 70) ★

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

6. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

9 x Grenadier (PzF) (Kfz. 70) ★

4 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

4 x S.MG 42 (Kfz. 70) ★

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

7. Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

9 x Grenadier (PzF) (Kfz. 70) ★

4 x Pz.Schreck (Kübel.) ★

4 x S.MG 42 (Kfz. 70) ★

2 x GrW. 81mm (Kfz. 70) ★

8. (schw.) Kompanie

1 x Gren. Führer (Kübel.) ★

6 x IG 18 (Kfz. 70) ★

4 x GrW. 120mm (Kfz. 70) ★

Flak-Brig. 10 Gem. Flak-Abt. 303 (v) Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108) ★

2 x Opel Blitz Mun.

1. (schw.) Kompanie

1 x Batterie Füh.★

4 x FlaK 41 88mm

4 x FlaK 38 20mm

1 x Beobachter

4 x Opel Blitz Mun.

2. (schw.) Kompanie

1 x Batterie Füh.★

4 x FlaK 41 88mm

4 x FlaK 38 20mm

1 x Beobachter

4 x Opel Blitz Mun.

3. (schw.) Kompanie

1 x Batterie Füh.★

4 x FlaK 41 88mm

4 x FlaK 38 20mm

1 x Beobachter

4 x Opel Blitz Mun.

4. (le.) Kompanie

1 x Batterie Füh.★

9 x FlaK 38 20mm

4 x Flakvierling ★

1 x Beobachter

4 x Opel Blitz Mun.

5. (le.) Kompanie

1 x Batterie Füh.★

9 x FlaK 38 20mm

4 x Flakvierling ★

1 x Beobachter

4 x Opel Blitz Mun.

Feldtruppen

1 x Lw-Führer

3 x Lw-Jäger

1 x Lw-s.MG 34

I. Flak-Abt. 853 (v) Stabskompanie

1 x Kommandant (Horch 108) ★

2 x Opel Blitz Mun.

1. Kompanie

1 x Batterie Füh.

6 x FlaK 36 37mm

3 x FlaK 38 20mm

3 x Flakvierling

1 x Beobachter

4 x Opel Blitz Mun.

2. Kompanie

1 x Batterie Füh.

6 x FlaK 36 37mm

3 x FlaK 38 20mm

3 x Flakvierling

1 x Beobachter

4 x Opel Blitz Mun.

3. Kompanie

1 x Batterie Füh.

6 x FlaK 36 37mm

3 x FlaK 38 20mm

3 x Flakvierling

1 x Beobachter

4 x Opel Blitz Mun.

4. Kompanie

1 x Batterie Füh.

6 x FlaK 36 37mm

3 x FlaK 38 20mm

3 x Flakvierling

1 x Beobachter

4 x Opel Blitz Mun.

Feldtruppen

1 x Lw-Führer

3 x Lw-Jäger

1 x Lw-s.MG 34

Advertisement